| Referate | Director web | Adauga link | Contact |                               Ţiganiada sau Tabăra ţiganilor 

                                      ( Ion Budai- Deleanu)


       Ţiganiada sau Tabăra ţiganilor epopee tragico-comico- eroico, a rămas în două redacţiuni. Cea mai veche datează din 1800- data pusă de poet, este mai stufoasă şi mai complicată, printr-o acţiune parazitară, prezentând isprăvile gen Don Quijote ale nemeşului Becicherec Iştoc din Uram Haza în căutarea ,,dulcineei” sale Anghelina.

       A doua redacţie cu data de 12 Mai 1812, suprimă această excremenţă şi este forma cea mai echilibrată şi mai artistică a poemului.

       Ţiganiada- este de fapt un poem etnologic în care efectele sunt obţinute prin exces de documentaţie. Fanfaronada, poltroneria, milogeala, spiritul de hărmălaie şi oarba înfuriere sunt aspecte tribale tipice, pe care poetul le-a condensat într-un limbaj de-o ţigănie maximă, sintetic totuşi şi cu mirosuri ardeleneşti.

       Savoarea începe când ţiganii îşi formulasera dialectal ,,idealul”de naţie liberă:

                             ,, Noi ţiganii să avem ţărişoară,

                             Unde să him numai noi dă noi ! ..

                             Să avem sate, căşi, grădini ş-ogoare,

                             Şi dă toate, ca ş-alţii mai apoi,

                             Zău, privind la lucruri aşa rare,

                             Ca şi când treaz fiind, aş visa îmi pare.”  

Defilarea romilor decurge cu zgomote exotice, un adevărat muzeu fonetic. Eroii, lărmuitori, vorbesc mereu şi discursul plictisitor în opera clasică, ia aici forme de comedie. Ţiganii blestemă, se milogesc, se jură, se îndeamnă, etc. Mergerea  lui Parpangel la iad şi rai e o îmbinare de vămi ale văzduhului din viaţa sfântului Vasile, cu privelişti de ,,paese di Cuccagua”, aduse umoristic la modul dantesc şi povestite ţigăneşte. Noul Alighieri are un ,,purtător”, o ,,povaţ㔺i întâlneşte pe tatăsău. Economia lumii eterne se exprimă cu imagini şi dialoguri dialectale:

                           ,, Văzui pe toţi dracii în pielea goală,

                    Cu coarne în frunte, cu nas de câne,

                    Peste tot mânjiţi cu neagră smoală

                    Brânci de urs având şi coate spâne,

                   Ochi de buhă, dă capră picioare

                   Ş-aripi dă liliac în spinare.”

       Epopeea lui Deleanu, este singura de acest fel în literatura română, şi a rămas trei sferturi de veac în manuscris, fiind tipărită prima dată abia în 1875-1877. Ea respectă în mare măsură caracteristicele speciei, cu precizarea pe care o face însuşi autorul, Leonachi Dianeu( anagramă de la Ianachi Deleanu) în Prologul şi Epistolia închinătoare către Mitru Perea ( anagramă de la Petru Maer, Maior),,vestit cântăreţ”- că Ţiganiada e ,, o alegorie în multe locuri, unde prin ţigani se înţeleg ş-alţii carii tocmai aşa au făcut şi fac ca şi ţiganii oarecând. Cel înţălept va înţălege…”

       În cele 12 Cânturi ale epopeii se înlănţuie, într-o desfăşurare unitară numeroase întâmplări. Pregătindu-se de război împotriva turcilor, Vlad Ţepeş hotăreşte eliberarea ţiganilor şi le stabileşte ,,moşia între Bărbăteşti şi Inimoasa”.

       Pentru a zădărnici planurile voievodului creştin ,Satana, fură pe Romica, logodnica lui Parpangel. În căutarea ei,Parpangel ajunge la palatul vrăjit, unde, în chip miraculos, se trezeşte cu Romica. Intervenţia sfântului Spiridon, protectorul fecioarelor, face să dispară din nou Romica. Căutând-o în continuare, Parpangel, întâlneşte pe Argineanu, viteaz renumit,care, bând din fântâna cu apă care moleşeşte, cade într-un somn letargic. Dimpotrivă, bând din apa care înflăcărează,Parpangel se echipează cu armele voinicului şi se pregăteşte să-I atace pe turci. Îşi aduce aminte de Romica şi rătăceşte fără ţintă până întâlneşte pe turci tocmai în clipa când aceştia atacau tabăra ţiganilor. Îi alungă pe turci, înspăimântaţi mai mult de strălucirea armurii lui, dar, neîndemânatic, cade de pe cal şi-şi frânge oasele. E salvat de mama lui, Brânduşa, care-l duce în tabără unde-l aşteaptă Romica.

       În timpul tuturor acestor peripeţii ale lui Parpangel, în tabăra ţiganilor, Florescul, un bun povestitor, relatează faptele de arme ale lui Ţepeş, care ajutat de cetele de sfinţi ce se luptă cu demonii, ajutoarele turcilor, îi înfrânge pe aceştia.

       De altă parte ţiganii comandaţi de Tandaler, se luptă cu o cireadă de boi(Tandaler îi sfătuise să ţină ochii închişi, pentru a avea mai mult curaj)şi ajung în tabăra plină de provizii a turcilor, care tocmai o părăsiseră.

       La nunta cu Romica,Parpangel povesteşte cele văzute în călătoria sa prin rai şi prin iad. Ţiganii se hotărăsc să-şi întemeieze un stat al lor, drept care trimit delegaţi într-o adunare care să delibereze asupra formei de guvernământ:monarhie,republică sau guvernare mixtă. Dezbaterea însă degenerează în bătaie, ţiganii se războiesc şi se ucid între ei. Cei rămaşi se împrăştie.

       În urma trădărilor şi a uneltirilor boiereşti, precum şi a unei hotărâri divine,Vlad Ţepeş, pleacă în pribejie. Armata însă e pregătită să continue lupta pentru libertate şi noul comandant,Romândor exprimă astfel hotărârea luată chiar împotriva voinţei cereşti.

                             ,,Şi deacă-I hotărât din vecie

                             Patria să cază fără vină,

                             Aceaiaş”soarte ş-a noastră hie:

                             Un mormânt ne-astupe ş-o ţarină!

                             Vrăjmaşului alta nu rămână,

                             Făr” pământul şi slava română!”

Ultimele versuri ale epopeii sunt şi ele semnificative pentru dorinţa arzătoare de libertate, pusă în cumpănă cu însăşi viaţa. Într-un glas, armata lui Ţepeş cere lui Romândor:

                             ,, Du-ne (strigând), măcar în ce parte ,

                             Ori la slobozenie sau la moarte!”

       Compoziţia epopeii se evidenţiază uşor.Există două planuri principale: unul real, concret-istoric, în care evoluează Vlad Ţepeş, armata sa, tabăra turcească,ţiganii;celălalt fantastic, alcătuit din locuri vrăjite: rai,iad,etc. populat cu sfinţi, îngeri,draci. Între aceste două planuri principale pendulează,Parpangel-adevărat erou de epopee, dar de epopee alegorică- care le adună laolaltă în structura operei, completată cu alte numeroase planuri secundare şi acţiuni episodice.

       Ţiganiada satirizează pe cale alegorică, orânduirea feudală şi instituţiile acesteia. Autorul n-a intenţionat deloc să caracterizeze pe ţigani, aşa cum cercetătorii literari ai trecutului şi vechile manuale şcolare s-au întrecut în a ne arăta, vrând s-abată atenţia de la satira ce avea alte ţinte de atac, bine precizate.

       ,,Muza cârtitoare” a poetului este glasul de protest al maselor subjugate.E limpede că acest protest viguros şi hotărât nu a putut degenera în o caricatuzare ieftină a ţiganilor încât întreaga operă să fie o satirizare a acestor obidiţi şi persecutaţi. O atare răstălmăcire probează nu atât o opacitate în sesizarea fondului de idei al operei, cât o vădită intenţie de a disimula atacul scriitorului care lovea cu putere în o orânduire ce apăsa propriul său popor. Budai-Deleanu a fost silit de împrejurări să dea un caracter aluziv operei sale, deoarece satira nu putea să fie directă. Tot din această pricină şi-a ascuns şi numele sub anagrama Leonachi Dianeu.

       Intenţia nu-I de denigrare, ci de determinarea unui colorit etnic şi social. Dealtfel, deşi scriitorul şi-a propus,,a metahirisi multe cuvinte şi voroave după gustul ţigănesc” lexicul operei nu e derivat din limba ţigănească, ci se alcătuieşte din regionalisme ardelene şi pronunţii alterate( ahaia,ahasta, hie,etc.). Budai-Deleanu are intuiţia, pe care a posedat-o într-un grad maxim la noi Caragiale, a intenţiilor verbale, care trezesc rezonanţa afectivă a personajelor şi acţiunilor sugerate.

       Garabet Ibrăileanu a scris pe vremuri un studiu de mare subtilitate pe marginea numelor proprii ale eroilor lui Caragiale. Dar onomastica lui Budai-Deleanu prin abundenţa şi dexteritatea ei expresivă, pare a-l anticipa pe marele satiric. Afară de Parpangel,Tandaler şi Romica, care sunt mai des întâlniţi în cuprinsul poemei, în Ţiganiada, scriitorul mai menţionează pe: Boroşmândru,Corcodel,Goleman, Şoşoi, Aordel,Garafir, Sfârcu,Ciuciu, Gogul,Cucavel, Găvan,Parnavel,Dondu,Sperlea,Ghiolban, Gârdea, Mozoc,Bambu,Ciurilă,Bălăban,Purdea şi mulţi alţii.

       Ţiganiada este astfel o epopee cu bogate elemente alegorice, cu o acţiune de evenimente eterogene, desfăşurate pe planuri multiple. De aceea, în universul epic al Ţiganiadei, de la evenimentul istoric, real, se face adeseori saltul într-o lume imaginară, oamenii, sfinţii şi demonii întâlnindu-se pe cele mai diverse traiecte ale existenţei. Alternanţa de evenimente şi personaje se conjugă în permanenţă cu mutaţia viziunii asupra lumii. Tragică sau comică, această viziune constituie în cele din urmă o modalitate de evaluare a personajelor în lumina unui ideal care se configurează cu destulă claritate.

       Prezenţa alegoriei în această epopee îi permite scriitorului să opereze cu un anumit transfer de planuri dintr-o realitate în alta, ceea ce duce în acelaşi timp şi la amplificarea forţei satirice din acest poem epic de idei.

       Epopee eroi-comico-satirică, Ţiganiada poate fi înţeleasă la justa ei valoare numai dacă este apreciată ca o alegorie al cărei plan fictiv este adeseori substituit unui plan real cu caracter istoric şi naţional. Este adevărat că între cele două planuri nu există întotdeauna o deplină echivalenţă. Totuşi neînţelegerea implicaţiilor acestei alegorii, încărcată cu un sens figurat, poate duce la concluzii de-a dreptul false, cum au fost acelea ale lui Aron Densuşianu, referitoare la Ţiganiada, apreciată doar ca o satiră vehementă la adresa ţiganilor.Bibliografie selectivă:


  1. Ion Budai-Deleanu Ţiganiada, Editura Minerva,Bucureşti, 1981.
  2. George Călinescu-Istoria literaturii române…, Editura Minerva, Bucureşti, 1983.
  3. Paul Cornea- Studii de literatură română modernă, E.P.L., Bucureşti, 1962.
  4. Romul Munteanu- Studiu introductiv la I.Budai-Deleanu-Ţiganiada, Editura Tineretului,Bucureşti, 1966, Colecţia ,,Lyceum”.
  5. Ion Oana- Studiu introductiv la Ţiganiada , E.P.L. Bucureşti, 1953.