| Referate | Director web | Adauga link | Contact |CONSILIUL EUROPEIConsiliul Europei este o organizaţie internaţională cu caracter regional care a luat fiinţă la data de 5 mai 1949, fiind creată iniţial de un număr de 10 state membre fondatoare, acestea fiind: Belgia, Danemarca, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Suedia.


Astăzi Consiliul Europei are un număr de 46 state membre a căror evoluţie cronologică de aderare la Organizaţie este următoarea: Grecia (august 1949, in urma încheierii războiului civil între forţele comuniste şi cele naţionaliste), Turcia (august 1949), Islanda şi Germania în 1950, Austria 1956, Cipru 1961, Elveţia 1963, Malta 1965, Portugalia 1976, Spania 1977, Liechtenstein 1978, San Marino 1988, Finlanda 1989, Ungaria 1990, Polonia 1991, Bulgaria 1992, Cehia, Estonia, Lituania, România, Slovacia, Slovenia 1993, Andora 1994, Albania, Letonia, Macedonia, Moldova, Ucraina 1995, Croaţia şi Rusia 1996, Georgia 1999, Armenia şi Azerbaidjan în 2001, Bosnia şi Herzegovina 2002, Serbia şi Muntenegru 2003, Monaco 2004.


Statutul de observator pe lângă organismele interguvernamentale ale Consiliului Europei revine statelor: Canada, Vatican, Japonia, Statele Unite, Mexic.


Obiectivul principal al Consiliului Europei este realizarea unei unităţi mai stânse între cele 46 state membre pentru protejarea libertăţilor individuale, libertăţilor politice şi a statului de drept, principiile care constituie fundamentul tuturor democraţiilor autentice şi care influenţează viaţa tuturor europenilor.Toate statele membre ale Organizaţiei au obligaţia de a face ca libertăţile, demnitatea omului şi bunăstarea indivizilor  să devină principii ferme ale acţiunilor guvernamentale.


Printre celelalte obiective ale Consiliului Europei sunt: promovarea democraţiei pluraliste, problema securităţii cetăţeanului, combaterea rasismului,xenofobiei,intoleranţei, protecţia minorităţilor naţionale, coeziunea socială şi calitatea vieţii, cooperarea şi coeziunea judiciară.


Instrumentele juridice adoptate în cadrul Consiliului Europei.


Pentru promovarea şi realizarea obiectivelor propuse, în cadrul organismelor Consiliului Europei au fost adoptate o serie de convenţii, carte,documente, printre care menţionăm:

- Convenţia Europeană a Drepturilor Omului : reprezintă cel mai coerent şi dezvoltat sistem din lume privind protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului ce a fost adoptat în 1950.

- Carta Social Europeană a Drepturilor Omului adoptată în 1965

Convenţia Cadru privind protecţia minorităţilor naţionale adoptată în 1994

- Convenţia privind prevenirea torturii, a pedepselor şi a tratamentelor inhumane sau degradante adoptată în 1997

- Carta Europeană a autonomiilor locale

- Convenţia Europeană privind partind participarea străinilor la viaţa publică la nivel local

- Carta Europeană a limbilor regionale şi minoritare.


Sediul Consiliului Europei este Platul Europei din Strasburg.


Cu privire la funcţionarea Consiliului Europei, acesta este finanţat de guvernele statelor membre ale căror contribuţii la bugetul Organizaţiei sunt calculate proporţional cu populaţia şi bogăţia lor. De exemplu, bugetul ordinar al Consiliului Europei pentru anul 2003 a fost de 175 milioane euro.


Limbile oficiale ale Consiliului Europei sunt franceza şi engleza, dar se lucrază deasemenea în germană, italiană şi rusă.


Ca structură funcţională, Consiliul Europei este format din:

- Comitetul Miniştrilor

- Adunarea Parlamentară

- Congresul Puterilor Locale şi Regionale

- Secretariatul


1.COMITETUL MINIŞTRILOR


Din punct de vedere al deciziei şi acţiunii, Consiliul Miniştrilor decide activitatea Consiliului Europei. El decide deasemenea cum trebuie acţionat în sensul recomandărilor Adunării Parlamentare şi ale Congresului Puterilor Locale şi Regionale din Europa şi în sensul propunerilor diverselor comitete interguvernamentale şi conferinţe ale miniştrilor specializaţi.


Comitetul Miniştrilor adoptă programul de activitate şi bugetul Consiliului Europei.


Discuţiile în cadrul Comitetului Miniştrilor se referă la toate subiectele politice de interes comun cu excepţia problemelor de apărare, discuţii privind aspectele politice ale integrării europene, dezvoltarea cooperării, apărarea instituţiilor democratice şi protecţia drepturilor omului.


Comitetul Miniştrilor este alcătuit din miniştrii afacerilor externe ai statelor membre care se reunesc de cel puţin două ori pe an pentru a trece în revistă cooperarea europeană, activitatea politică şi pentru a da impulsul politic necesar activităţii Organizaţiei.


Comitetul Miniştrilor organizează întâlnirile săptămânale la nivel de ambasadori, aceste întâlniri fiind completate de întâlniri ale grupurilor de raportori sau de grupurile de lucru însărcinate cu aprofundarea anumitor chestiuni înaintea luării deciziilor.


Comitetul Miniştrilor are o structură flexibilă, astfel că, atunci când proiectele nu sunt susţinute de toate statele membre, acesta are posibilitatea de a le lansa în cadrul acordurilor parţiale, permiţând anumitor state membre să întreprindă acţiuni comune în anumite domenii.


Deciziile Comitetului Miniştrilor sunt transmise guvernelor sub formă de recomandări sau fac obiectul convenţiilor şi acordurilor europene, obligatorii din punct de vedere juridic pentru statele care l-au ratificat. Comitetul Miniştrilor adoptă declaraţiile şi rezoluţiile privind chestiunile politice de actualitate.Până ayi au fost adoptate peste 180 de convenţii care se referă la drepturile omului dar şi la alte domenii de activitate ale Organizaţiei, afirmând şi întărind coeziunea democratică, socială şi culturală a Consiliului Europei.


Deciziile Comitetului Miniştrilor necesită o majoritate de 2\3 din sufragiile exprimate iar majoritatea simplă este suficientă pentru chestiunile de procedură.Convenţiile şi recomandările sunt elaborate de comitetele de experţi guvernamentali, mandataţi de Comitetul Miniştrilor, generându-se astfelun dialog între consideraţiile tehnice şi viziunea politică globală.Numeroase iniţiative politice sunt luate cu ocazia conferinţelor miniştrilor specializaţi, care au loc periodic.


Consiliul Europei a elaborat programe de cooperare şi asistenţă în favoarea noilor ţări membre, pentru ca acestea să beneficieze de experienţa lui. Programele au la bază rezultatele cooperării interguvernamentale ale Consiliului Europei: instrumente de referinţă, reţele de experţi cât şi structuri şi mecanisme de cooperare.Ele au ca obiect consolidarea, întărirea şi accelerarea reformelor democratice din ţările în cauză, astfel încât să se poată integra progresiv şi armonios în procesul şi structurile cooperării europene şi, în primul rând, în Consiliul Europei. Programul privind măsurile de încredere a fost creat pentru a susţine societăţile civile, iniţiative care au ca obiectiv ameliorarea reciprocă a cunoştinţelor şi cooperarea între comunităţile majoritare şi minoritare.


Statele europene care au aderat la statutul Consiliului Europei se angajează să recunoască principiul supremaţiei dreptului şi al aceluia în virtutea căruia persoanele aflate sub jurisdicţia lor trebuie să se bucure de drepturile omului şi de libertăţile fundamentale. Aceste state se angajează printre altele să colaboreze în mod sigur şi activ la realizarea unei uniuni mai stânse între ele şi să favorizeze progresul lor economic şi social. Fiecare stat membru este responsabil pentru onorarea acestor angajamente iar Comitetul Miniştrilor asigură caracterul efectiv al acestora. În caz de încălcare gravă a obligaţiilor statutare de un stat membru, Comitetul Miniştrilor poate suspenda dreptul de reprezentare al acelui stat, îl poate invita să se retragă sau poate chiar decide încetarea apartenenţei la Organizaţie.


Comitetul Miniştrilor veghează asupra aplicării efective a convenţiilor şi acordurilor încheiate între statele membre. Responsabilitatea Comitetului Miniştrilor privind Convenţia Europeană a Drepturilor Omului reflectă importanţa acestei convenţii, care constituie piatra de temelie a sistemului de protecţie a drepturilor omului în Europa. Supraveghind buna executare a deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului de către statele membre, Comitetul Miniştrilor joacă un rol esenţial păstrând credibilitatea acestui sistem, fără echivalent în restul lumii.


Extinderea Consiliului Europei a antrenat o mutaţie importantă a Organizaţiei, cât şi a rolului Comitetului Miniştrilor care a cunoscut o considerabilă dezvoltare a dimensiunilor politice a lucrărilor sale.

Consiliul Europei a consolidat dialogul instituţional cu reprezentanţii aleşi de cetăţenii europeni la nivel naţional şi local şi a extins dialogul politic şi asupra statelor nemembre şi a statelor care beneficiază de statutul de observator. El a intensificat cooperarea şi cu alte organisme europene, în particular cu Uniunea Europeană, Organizaţia de Cooperare şi Securitate în Europa şi Naţiunile Unite.


2. ADUNAREA PARLAMENTARĂAdunarea Parlamentară este un organism statutar al Consiliului Europei. Ea reprezintă forţele politice ale parlamentelor statelor membre şi se doreşte să fie motorul extinderii cooperării europene către toate statele democratice din Europa.


Adunarea Parlamentară îşi stabileşte ordinea de zi, abordarea subiectelor de actualitate şi teme cu caracter prospectiv care tratează, în special, probleme ale societăţii şi chestiuni de politică internaţională. Deliberările sale joacă un rol important în orientarea activităţii Comitetului Miniştrilor şi a sectoarelor interguvernamentale ale Consiliului Europei. Ele se repercutează asupra guvernelor atunci când membri lor le transmit Parlamentelor naţionale.


Evenimentele survenite în ţările Europei centale şi de est la începutul anilor 90 au conferit Adunării Parlamentare o misiune unică: să contribuie la integrarea acestor ţări în familia democraţiei europene şi să promoveze o veritabilă cooperare parlamentară între toate naţiile Europei.


Adunarea Parlamentară contribuie la construirea unei Europe extinse, fără frontiere.Statutul de invitat special creat de Adunarea Parlamentară în 1989, a permis delegaţiilor parlamentare ale ţărilor Europei centrale şi de est, angajate pe drumul democraţiei pluraliste, dar nefiind încă membre ale Organizaţiei, să asiste la sesiunile plenare ale Adunării Parlamentare şi la reuniunile comisiilor lor. Contactele şi schimburile astfel stabilite au încurajat procesul de democratizare al acestor ţări şi le-au facilitat aderarea la Consiliul Europei.


Cu ocazia fiecărei sesiuni sunt consacrate dezbateri ale evenimentelor din Europa şi din lume, care se concentreză, în special, asupra acelora care impun o acţiune la nivel european. Personalităţi marcante din întreaga lume şi-au adus contribuţia la aceste dezbateri, printre care amintim: regele Juan Carlos, Francois Mitterrand, Ioan Paul II, Helmut Kohl, Mikhail Gorbachev, Vaclav Havel, Hosmi Mubarak, Yasser Arafat şi mulţi alţii.


Adunarea Parlamentară este, deasemenea, un forum parlamentar pentru alte organizaţii internaţionale, cum ar fi : O.C.D.E., B.E.R.D., Agenţia Spaţială Europeană şi mai multe instituţii specializate ale Naţiunilor Unite.Organizaţiile neguvernamentale participă în calitate de observatori la lucrările unui anumit număr de comisii, aducându-şi contribuţia la manifestările importante organizate de Adunarea Parlamentară.


Din 1989 Adunarea Parlamentară contribuie activ la gestionarea crizelor din Europa.Dezbaterile ei privind chestiunile politice s-au fondat adesea pe concluziile misiunilor organizate pe teren şi pe dialogul permanent instaurat cu statele în cauză.Ea consolidează rolul politic al Consiliului Europei.


Reprezentanţii Adunării Parlamentare realizează vizite periodice în Europa pentru a stânge informaţii de primă mână necesare elaborării rapoartelor Adunării, asigură observarea alegerilor şi se angajează în diplomaţia parlamentară.


Textele adoptate de Adunarea Parlamentară reprezintă orientări importante pentru Comitetul Miniştrilor, guverne, parlamente şi partide politice naţionale precum şi de alţi actori importanţi ai societăţii. Adunarea Parlamentară a fost de multe ori la originea a numeroase tratate internaţionale, convenţii europene şi alte instrumente juridice care formează baza unei veritabile legislaţii europene.


Adunarea Parlamentară organizează periodic conferinţe, simpozioane şi audieri parlamentare publice privind problemele majore ale timpului nostru : violenţa, intoleranţa, mediul, imigrarea, traficul de droguri, traficul de persoane, bioetica, media.Aceste audiţii iau forma unui dialog între parlamentari şi specialişti.


Ca şi reprezentare, Adunarea Parlamentară este formată dintr-un număr variabil de membrii aparţinând statelor Consiliului Europei, astfel : Albania 4, Andora 2, Armenia 4, Austria 6, Azerbaidjan 6, Belgia 7, Bosnia şi Herzegovina 5, Bulgaria 6, Cehia 7, Croaţia 5, Cipru 3, Danemarca 5, Estonia 3, Elveţia 6, Finlanda 5, Franţa 18, Federaţia Rusă 18, Macedonia 3, Georgia 5, Germania 18, Grecia 7, Irlanda 4, Italia 18, Islanda 3, Liechtenstein 2, Letonia 3, Lituania 4, Luxemburg 3, Malta 3, Marea Britanie 18, Moldova 5, Norvegia 5, Olanda 7, Polonia 12, Portugalia 7, Romania 10,  Slovacia 5, San Marino 2, Serbia 7, Slovenia 3, Spania 12, Suedia 6, Turcia 12, Ucraina 12, Ungaria 7.Statutul de invitat special al Parlamentului din Belarus a fost suspendat la 13 ianuarie 1997.


Preşedintele Adunării Parlamentare se alege pentru un mandate de 3 sesiuni, Adunarea Parlamentară întrunindu-se în 4 sesiuni plenare publice pe an , timp de o săptămână la Strasburg.


În perioada dintre sesiuni, pentru a asigura continuitatea activităţii, se crează o Comisie Permanentă.Adunarea Parlamentară alege un secretar general, un secratar general adjunct al Consiliului Europei, un secretar general al Adunării Parlamentare, judecători de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei.


Adunarea Parlamentară este formată din 626 membrii parlamentari (313 membri Adunării şi 313 membri supleanţi), 7 invitaţi speciali şi 18 observatori.

Biroul Adunării Parlamentare este format dintr-un preşedinte, vicepreşedinţi-18 şi preşedinţii celor 5 grupuri politice din cadrul Adunării Parlamentare.


Cele 5 grupuri politice ce activează în cadrul Adunării Parlamentare sunt :

1.Grupul socialist (SOC)

2.Grupul partidelor popular europene (PPE\DC)

3.Grupul democrat european (GDE)

4.Grupul liberal democrat şi reformator (LDR)

5.Grupul reunificat al stângii europene (GUE)


În cadrul Adunării Parlamentare întâlnim Comisiile Specializate:

-Comisia specializată pe probleme politice

-Comisia specializată pe probleme juridice şi de drepturile omului

- Comisia specializată pe probleme de sănătate, sociale şi de familie

- Comisia specializată pe probleme de cultură şi educaţie

-Comisia specializată pe probleme de mediu, amenajarea teritoriului şi puterile locale

- Comisia specializată pentru ştiinţă şi tehnologie

- Comisia specializată pe probleme de agricultură şi dezvoltare rurală

- Comisia specializată pe probleme economice

- Comisia specializată pe probleme de relaţii parlamentare şi publice

-Comisia specializată pentru egalitatea şanselor femeilor cu bărbaţii

-Comisia specializată cu privire la respectarea obligaţiilor şi angajamentelor statelor membre


Actele adoptate de A dunarea Parlamentară sunt: recomandările, rezoluţiile, avizele şi directivele.3.CONGRESUL PUTERILOR LOCALE ŞI REGIONALECongresul Puterilor Locale şi Regionale este un organism al Consiliului Europei format din 616 membri: 313 membri titulari, 313 membri supleanţi.Congresul este structurat în două Camere: Camera Puterilor Locale şi Camera Regiunilor.


Camerele alternează în alegerea preşedintelui Congresului pentru un mandat de 2 ani.


Congresul Puterilor Locale şi Regionale (C.P.L.R.E.) a fost înfinţat în 1994 în calitate de organ consultativ al Consiliului Europei, înlocuind Conferinţa puterilor locale şi regionale din Europa. Congresul ajută noile state membre ale Organizaţiei să-şi îndeplinească sarcinile practice necesare realizării unei autonomi locale şi regionale.


Congresul este vocea regiunilor şi municipiilor din Europa, el oferind un loc privilegiat de dialog , unde reprezentanţii puterilor locale şi regionale dezbat problemele comune, îşi confruntă experienţele şi îşi prezintă guvernelor punctele de vedere.Congresul sfătuieşte Comitetul Miniştrilor şi Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei privind toate aspectele politicii locale şi regionale. Congresul organizează audieri şi conferinţe la nivel local şi regional pentru a ajunge la marele public a cărui participare rămâne esenţială pentru instaurarea unei veritabile democraţi. Congresul elaborează periodic rapoarte de ţară privind situaţia democraţiei locale şi regionale în statele membre cât şi în statele candidate şi veghează asupra aplicării principiilor Cartei Europene a autonomiei locale.


Intrarea în scenă a noilor state cu diverse orizonturi politice şi economice a necesitat o reevaluare a obiectivelor Congresului :

-promovarea unor structuri eficiente ale puterilor locale şi regionale în toate statele membre ale Consiliului Europei şi, în special, în noile democraţii

-examinarea situaţiei democraţiilor locale şi regionale în statele membre şi în ţările candidate la aderare

-dezvoltarea iniţiativelor care permit cetăţenilor să participe în mod real la procesul democratic de la nivel local şi regional

-reprezentarea intereselor consiliilor locale şi regionale în elaborarea politicii europene

-încurajarea cooperării regionale şi transfrontaliere în favoarea păcii, toleranţei şi a dezvoltării durabile

-observarea alegerilor locale şi regionale.


Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa se întruneşte o dată pe an la Strasburg unde găzduieşte delegaţiile organizaţiilor europene agreate cât şi pe cele ale câtorva state nemembre, primite în calitate de invitaţi speciali sau observatori.


O comisie permanentă alcătuită din reprezentanţii tuturor delegaţiilor naţionale se reuneşte între sesiunile plenare ale Congresului. Lucrările C.P.L.R.E. sunt organizate în jurul a 4 Comisii statutare, astfel:

-Comisia Instituţională a Congresului, înputernicită în special să pregătească rapoarte privind evoluţia democraţiei locale şi regionale în Europa

-Comisia pentru Cultură şi Educaţie, competentă în materie de media, tineret, sport, comunicare

-Comisia pentru Dezvoltare Durabilă, competentă asupra problemelor de mediu, de amenajare a teritoriului şi urbanism

-Comisia pentru coeziune socială, care urmăreşte chestiuni referitoare la locurile de muncă, cetăţenie, relaţii intercomunitare, sănătate publică şi egalitate între femei şi bărbaţi.


Pentru a îşi îndeplini sarcinile privind gestionarea zilnică, directorul executiv al Congresului este susţinut de un secretariat format din agenţii Consiliului Europei.


Cu referire la politicile legislative ale C.P.L.R.E., putem enumera :

1.Carta Europeană a autonomiei locale, semnată în 1985, subliniază faptul că o veritabilă autonomie locală rămâne esenţială pentru democraţie. Ea serveşte ca model pentru reformele legislative ale noilor democraţii. Anumite state i-au încorporat deja principiile în constituţiile lor.

2.Convenţia cadru europeană privind cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor şi autorotăţilor teritoriale, semnată în 1980, şi cele două protocoale adiţionale ale lor, recunosc puterilor locale şi regionale dreptul de cooperare dincolo de frontiere, în domeniile serviciilor publice şi protecţiei mediului.

3.Convenţia europeană privind participarea străinilor la viaţa publică la nivel local, semnată în 1992, care stabileşte pentru rezidenţii străini principiul creşterii progresive a drepturilor civile şi politice, dintre care şi dreptul la vot.

4.Carta europeană a limbilor regionale şi minoritare, semnată în 1992, tinde să păstreze limbile regionale şi minoritare, care constituie un element unic al patrimoniului cultural al Europei. Ea favorizează folosirea lor în domeniul juridic, în şcoli, în viaţa publică, culturală, economică şi socială, cât şi în media.

5.Carta urbană europeană, semnată în 1992, defineşte drepturile cetăţenilor în oraşele europene. Ea constituie un ghid practic de gestiune urbană cuprinzând locuinţele, arhitectura urbană, transporturile, energia, sportul şi activităţile din timpul liber, poluarea şi securitatea pe străzi.

6.Carta privind participarea tinerilor la viaţa municipală şi regională, semnată în 1992, şi care fixează principiile care încurajează tinerii să ia parte la deciziile ce îi privesc şi să participle active la schimbările sociale ce au loc pe stradă, în cartierul, municipiul sau regiunea lor.

7.Convenţia europeană a peisajului a fost adoptată la Florenţa în octombrie 2000 şi ea enunţă obligaţia autorităţilor publice de a adopta la nivel local, regional, naţional şi internaţional, politici şi măsuri de protecţie, gestionare şi amenajare a peisajelor europene.

8.Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei examinează în prezent un proiect de Cartă europeană referitoare la autonomia regională, instrument pendinte Cartei europene a autonomiei locale.4.SECRETARUL GENERAL


Secretarul General al Consiliului Europei, englezul Terry Davis, ales de Adunarea Parlamentară în anul 2004 pentru 5 ani, are responsabilitatea orientării strategice globale a programului de activităţi şi bugetul Consiliului Europei şi a supravegherii managementului de zi cu zi al Organizaţiei şi Secretariatului.


Programul de lucru interguvernamental, stabilit de Secretarul General pe baza propunerilor de priorităţi, este aprobat în fiecare an de Comitetul Miniştrilor. Secretarul General răspunde cu ajutorul Secretariatului de îndeplinirea programului. Activităţile operaţionale de cooperare interguvernamentală sunt coordinate în primul rand de cître direcţiile generale, care corespund principalelor domenii de activitate ale Organizaţiei.


CELE ŞAPTE PLANURI DE ACŢIUNE.


În cadrul unei vaste campanii ce vizează promovarea viziunii unei Europe mai extinse, fondate pe valorile esenţiale ale democraţiei, supremaţia dreptului şi respectarea drepturilor omului.Secretarul General a lansat un program de acţiune cu şapte puncte, pentru 2001-2005, care să reliafeze noile provocări ale construcţiei unei Europe pe deplin democrate, pacifiste şi stabile.Punctele esenţiale ale programului se referă la:

-promovarea principiilor democraţiei prin consolidarea impactului politic al Organizaţiei;

-crearea unui spaţiu comun al drepturilor omului în Europa;

-dezvoltarea normelor democratice şi garantarea respectării lor de către state;

-răspunsul oferit aşteptărilor cetăţenilor europeni, prin intermediul acţiunilor de teren;

-evaluarea rezultatelor proiectelor şi acţiunilor întreprinse în scopul ameliorării eficacităţilor lor reale;

-strângerea relaţiilor de lucru cu Uniunea Europeană, Naţiunile Unite, O.S.C.E.;

-dezvoltarea cooperării politice cu statele observatoare.


Secretarul General vizitează mai multe capitale ale statelor membre pentru a sensibiliza cei mai înalţi responsabili ai guvernelor şi parlamentelor naţionale asupra rolului politic şi a importanţei crescânde a Consiliului Europei în asigurarea drepturilor omului, democraţiei şi statului de drept în Europa extinsă.


Proiecte prioritare:

În anul 2002, Secretarul General a introdus un nou concept prin intermediul a două proiecte integrate referitoare la ,,Răspunsuri la violenţa cotidiană într-o societate democraticăşi ,,Să facem instituţiile democratice să funcţioneze”. Consiliul Europei cooperează cu statele membre şi grupurile civile, concluzionând asupra experienţei avute în diferitele sectoare specializate ale Organizaţiei pentru a stabili politici integrate în cadrul acestor teme specifice.


Sigla Consiliului Europei este un cerc format din 12 stele de aur pe fond albastru. Această emblemă a fost adoptată în 1955 de Consiliul Miniştrilor al Consiliului Europei la propunerea Adunării Parlamentare. Prin dispunerea lor, statele simbolizează uniunea populaţiei Europei. În ceea ce priveşte numărul lor, 12 este simbolul perfecţiunii şi al plenitudinii. Din mai 1986, drapelul european este şi emblema oficială a Uniunii Europene.


Imnul european a fost adoptat în 1972 de Consiliul Miniştrilor al Consiliului Europei, acesta fiind un aranjament musical fără text, realizat de Herbert von Karajan, al preludiului la ,,Oda bucuriei” din Simfonia a 9-a de Beetoven. Imnul European este interpretat cu prilejul ceremoniilor europene.


Premiul European al drepturilor omului este atribuit ca o recunoaştere a unei contribuţii esenţiale la cauza drepturilor omului, aşa cum este recunoscut în Convenţia europeană a drpturilor omului. Decernat o dată la fiecare trei ani, la Strasbourg, premiul poate consacra o persoană, un grup, o instituţie sau o organizaţie neguvernamentală. El este atribuit de Comitetul Miniştrilor, iar laureatul său este ales dintr-o listă de candidaţi, prezentată de Adunarea Parlamentară. Premiul constă într-o medalie de aur şi un certificate amintind contribuţia laureatului la apărarea drepturilor omului.


Distincţii europene pentru oraşe :


Comisia pentru mediu, amenajarea teritoriului şi a puterilor locale a Adunării Parlamentare acordă diferite recompense oraşelor şi autorităţilor locale ca recunoştinţă a activităţii lor europene. Ele pot avea dreptul la una din următoarele distincţii : Diploma Europeană, Drapelul de Onoare, Placheta de Onoare, Premiul Europei.


Premiul Europa este decernat în fiecare an începând cu 1955, fiind cea mai înaltă distincţie pe care o poate primi o municipalitate pentru contribuţia la cooperarea europeană. Comisia pentru mediu, amenajare teritorială şi a puterilor locale a Adunării Parlamentare desemnează municipalitatea laureată dintre cele care şi-au prezentat candidature. Premiul constă într-un trofeu, păstrat de municipalitate timp de un an, o medalie de bronz şi o diplomă. Municipalitatea laureată primeşte şi un premiu în bani de circa 7600 euro, destinat finanţării călătoriilor de studii în Europa a unora dintre tinerii săi cetăţeni.


Diploma europeană a zonalor protejate

Comitetul Miniştrilor desemnează din 1965 această diplomă, la recomandarea Comitetului pentru activităţileConsiliului Europei, în materie de diversitate biologică şi peisagistică. Diploma este atribuită parcurilor, rezervaţiilor şi siturilor naturale ce prezintă un interes internaţional, în care se respectă anumite criterii de ocrotire a partimoniului natural şi se ţine seamă de valoarea lor ştinţifică, culturală şi recreativă. Regiunea recompensată este plasată sub patronajul Consiliului Europei pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de reînoire, după o evaluare riguroasă efectuată de specialişti la faţa locului.


Premiul Consiliului Europei pentru muzee ia fiinţă în 1997 şi este atribuit anual. El recompensează muzeul care a contribuit la apărarea patrimoniului cultural European într-un mod original. Premiul constă într-o statuie de bronz, realizată de artistul spaniol Joan Miro şi o sumă de aproximativ 5000 euro. Muzeul laureate este ales de Comisia pentru cultură şi educaţie a Adunării Parlamentare, dintre muzeele selecţionate de Comitetul Independent al premiului european al muzeului.


Premiul European pentru programele de televiziune

Pentru obţinerea premiului, Consiliul Europei organizează un concurs împreună cu alte instituţii europene. El vizează punerea în valoare a creativităţii şi a diversităţii culturale naţionale, regionale şi locale, precum şi încurajarea celor mai bune programe.

Consiliul Europei: deschis lumii asociative

Cine, mai bine decât lumea asociativa, poate exprima preocuparile cetatenilor simpli din Europa? 

Organizatiile neguvernamentale independente (ONG) reprezinta un element vital al societatii europene; ele reflecta libertatea de expresie si asociere care este un principiu fundamental al democratiei. Fara scop lucrativ, ele intervin pe plan local, regional si national în domenii cruciale: drepturile omului, educatie, cultura, actiune sociala, medii, munca, actiune politica, stiinte, ajutor umanitar.


Consiliul Europei a recunoscut influenta ONG-urilor din 1952, prevazând posibilitatea de a le acorda statut consultativ. Regulile de cooperare au fost îmbunatatite si actualizate în decursul anilor, în prezent ele fiind stabilite prin Rezolutia (93) 38 a Comitetului Ministrilor. Fiecare organizatie candidata trebuie sa prezinte, în sustinerea cererii sale, un dosar întocmit în limba franceza sau engleza si, de preferinta, în aceste doua limbi oficiale ale Consiliului. Organizatiile candidate sunt, de asemenea, obligate sa completeze un chestionar privind modalitatile cooperarii lor cu Consiliul Europei.

O legatura cu publicul

Amorsând dialogul cu ONG-urile, Consiliul a vrut sa raspunda unei triple necesitati: sa-i asculte pe cetatenii europeni, sa le asigure o reprezentare directa si sa-si faca cunoscuta actiunea prin aceste asociatii, din care peste 370 beneficiaza în prezent de statutul consultativ.


Pentru a obtine acest statut, ONG-urile trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa împartaseasca obiectivele Consiliului Europei si sa participe la actiunea sa;
  • sa fie internationale si reprezentative pe plan geografic si în domeniul specific de activitate, sa dispuna de sediu permanent si de o organizare structurata si sa aiba un secretar general.

O participare activa


Consiliul Europei coopereaza cu ONG-urile la fiecare din nivelurile sale structurale: Comitetul Ministrilor, Adunarea Parlamentara si Congresul Autoritatilor Locale si Regionale din Europa, reprezentând organele locale si regionale alese.


De la simpla consultare la o veritabila colaborare în cazul unor proiecte specifice, cooperarea poate lua forme foarte diverse. Reprezentantii ONG-urilor pot participa în calitate de consultanti la anumite studii sau la activitatea comisiilor interguvernamentale, sa redacteze note catre Secretarul General, sa prezinte expuneri orale sau scrise în fata comisiilor Adunarii Parlamentare si la Congresul Autoritatilor Locale si Regionale sau cu ocazia colocviilor, seminariilor si a altor reuniuni organizate de Consiliul Europei. ONG-urile aduc la cunostinta opiniei publice progresul proiectelor Consiliului Europei din domeniul lor de activitate, punându-si experienta la dispozitia Organizatiei.

Proiectele integrate ale Consiliului Europei (2002-2004)


În 2002, Consiliul Europei a lansat doua Proiecte integrate multianuale care se concentreaza asupra unor problematici relevante pentru ONG-uri, si anume: “Sa facem institutiile democratice sa functioneze” si “Raspunsuri la violenta din fiecare zi într-o societate democratica”.


Proiectele integrate urmaresc crearea retelelor intra-organizationale pentru îmbunatatirea performantelor si impactului activitatii Consiliului Europei prin concentrarea experimentelor acumulate în diferite sectoare asupra unei singure teme. Aceasta metodologie integratoare este cuplata cu introducerea abordarii intersectoriale si interdepartamentale în cadrul sectorului interguvernamental, al Adunarii Parlamentare, al Congresului Autoritatilor Locale si Regionale din Europa si al ONG-urilor pentru a se putea oferi raspunsuri coerente la necesitatile în evolutie ale statelor membre.


Proiectul integrat numarul 1 “Sa facem institutiile democratice sa functioneze” se concentreaza asupra raspunsurilor si responsabilitatilor institutiilor democratice si asupra participarii societatii civile la procesul de luarea deciziilor si la alegeri.


Proiectul integrat numarul 2 “Raspunsuri la violenta din fiecare zi într-o societate democratica” urmareste definirea principiilor politicilor în domeniul combaterii si reducerii violentei si elaborarea strategiilor de prevenire.


În 2002, un Forum al cetatenilor a fost organizat în cadrul fiecarui proiect integrat având temele: proiectul numarul 1 “Statutul juridic al ONG-urilor si guvernarea democratica”, proiectul numarul 2 “Societatea civila si prevenirea violentei cotidiene”.


Concluziile proiectelor vor putea fi elaborate la sfârsitul perioadei (2004) sub forma: textelor juridice, recomandarilor, rezolutiilor, manualelor de practici corecte, proiecte pilot, activitati de asistenta, adoptarea unor principii directoare.

Un vast câmp de actiune


Competenta ONG-urilor prevazute cu statut consultativ se exercita în toate domeniile de actiune interguvernamentala, parlamentara si normativa (sau “conventionala”) a Consiliului Europei. Acestea au creat grupe de specialisti în cadrul propriei lor structuri care se ocupa de urmatoarele probleme: Carta europeana sociala, politicile sociale, drepturile omului, educatia si cultura, dialogul si solidaritatea Nord-Sud, societatea civila într-o noua Europa, mediul si ruralitatea, sanatatea, egalitatea de gen, saracia si coeziunea sociala.

O structura pentru facilitarea dialogului

Consiliul Europei dispune de o structura permanenta de cooperare cu ONG-urile internationale:

  • Conferinta plenara (anuala), care reuneste toate ONG-urile cu statut consultativ, determina actiunile de întreprins pentru îmbunatatirea functionarii acestei structuri si fixeaza obiectivele comisiei sale de legatura;
  • Comisia de legatura a ONG-urilor, creata în 1976, formata din douazeci si cinci de membri, se reuneste de cel putin trei ori pe an si are urmatoarele functii:


- sa asigure legatura cu serviciile interesate ale Secretariatului General
al Consiliului Europei;
- sa urmareasca lucrarile reuniunilor sectoriale ale ONG-urilor în diferite domenii de interes;

- sa pregateasca Conferinta plenara si programul anual de lucru;
- sa incite ONG-urile sa coopereze cu Consiliul Europei si sa-si faca cunoscute activitatile pe care le desfasoara. Au fost luate, de asemenea, initiative pentru sustinerea tranzitiei democratice în Europa centrala si de est.

  • Comitetul mixt “Parlamentari Comisia de legatura a ONG-urilor”. Creat în 1979, el studiaza modalitatile de dezvoltare a sinergiilor între ONG-uri si Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei. El se compune din ansamblul membrilor Biroului Comisiei de legatura si din unsprezece parlamentari reprezentând Adunarea.

Exemple de cooperare


ONG-urile au contribuit la elaborarea a numeroase conventii si instrumente ale Consiliului Europei, precum Conventia referitoare la statutul juridic al muncitorului migrant (STE nr. 93), Conventia europeana pentru prevenirea torturii (STE nr. 126), Conventia culturala europeana (STE nr. 18), Carta europeana a limbilor regionale sau minoritare (STE nr. 148) si Conventia referitoare la recunoasterea personalitatii juridice a organizatiilor internationale neguvernamentale (care le priveste direct) (STE nr. 124).


Unele exemple de cooperare sunt semnificative. Expertii si observatorii Adunarii Parlamentare îi consulta adeseori pe reprezentantii locali ai ONG-urilor în probleme ale drepturilor omului înainte de a recomanda aderarea unei tari si cu prilejul verificarii caracterului democratic al alegerilor din tarile candidate la aderare. Curtea europeana a drepturilor omului autorizeaza tot mai mult ONG-urile sa-i comunice informatii referitoare la cererile asupra carora a fost sesizata, Comitetul european pentru prevenirea torturii primeste, de asemenea, informatii de la ONG-uri, iar pe reprezentatii unora îi întâlneste cu prilejul vizitelor pe care le efectueaza în tarile membre.
ONG-urile participa la colocvii asupra marilor teme ale societatii: “Asociatiile sprijin sau sfidare pentru democratia parlamentara?”, “Noua saracie din Europa”, “Voluntariatul în actiunea sociala”, “Politica si cetateni: politica în slujba cetatenilor si participarea cetatenilor la politica” si “ONG-urile si societatea civila”.

Mobilizarea opiniei publice


ONG-urile iau, de asemenea, parte activa la campaniile europene lansate de Consiliul Europei: privind interdependenta si solidaritatea Nord-Sud (1988), împotriva rasismului, xenofobiei si intolerantei (1995), privind Anul european pentru conservarea naturii (1995), Europa împotriva saraciei si a excluderii sociale (1999-2000), Europa un patrimoniu comun (1999-2000), Anul european al limbilor (2001).


Misiunea esentiala a Consiliului Europei este de a promova drepturile omului si libertatile fundamentale. Colaborarea ONG-urilor apare în aceasta privinta inestimabila, întrucât acestea îi informeaza pe cetateni asupra drepturilor lor, fac sa circule informatia si, mai ales, se asigura ca angajamentele fundamentale sunt respectate.

Un rol constructiv în evolutia democratica


Începând din 1990, Consiliul Europei îsi multiplica contactele cu ONG-urile din Europa centrala si de est, unde acestea joaca un rol proeminent în constructia unei societati democratice bazata pe drepturile omului si suprematia legii. ONG-urile care beneficiaza de statut consultativ au contribuit la organizarea unei serii de seminarii privind “Rolul ONG-urilor în tranzitia spre o societate democratica” la Varsovia (1990), la Sofia si la Vilnius (1993), la Bucuresti si la Bratislava (1994), la Tirana (1995) si la Kiev (1996). Aceste ONG-uri, împreuna cu altele, participa concret la organizarea de conferinte, seminarii, reuniuni de informare si programe de formare pe plan regional, în special în domeniul drepturilor omului. În 1994, Consiliul Europei a patronat împreuna cu organizatiile neguvernamentale pentru drepturile omului o reuniune pe tema “Organizatiile independente pentru drepturile omului: programe cooperare realizare”, la Ljubljana.


În octombrie 1996, Consiliul a organizat la Budapesta un seminar de informare pe tema “Rolul si functiile organizatiilor neguvernamentale (ONG) care actioneaza pentru promovarea egalitatii sexelor în Europa centrala si de est”. Acest seminar viza sa puna în lumina evolutia relatiilor între ONG-urile de femei si puterile publice din tarile Europei centrale si de est si rolul lor în societate si sa propuna strategii pentru întarirea cooperarii la nivel european.


Consiliul si ONG-urile cu statut consultativ organizeaza activitati în cadrul programului ADACS. Consiliul Europei nu distribuie fonduri organizatiilor neguvernamentale si nici particularilor. Bugetul acestuia este utilizat pentru finantarea propriului program interguvernamental de activitati.


Datorita vastei sale retele de ONG-uri care contribuie în mod util la lucrarile sale si joaca un rol esential în procesul democratic, Consiliul Europei ramâne, astfel, aproape de opinia publica si de fortele schimbarii sociale.        

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI                        

Obiective:
Creata in 1956, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) este cea mai veche institutie financiara internationala din Europa si singura cu «  vocatie exclusiv sociala ». CEB reprezinta instrumentul financiar al politicii de solidaritate a Consiliului Europei.  

CEB este o banca de dezvoltare multilaterala aflata sub autoritatea suprema a Consiliului Europei. Totusi ea beneficiaza de personalitate juridica proprie si autonomie financiara. Prin acordarea de împrumuturi banca participa la finantarea proiectelor sociale, raspunde situatiilor de urgenta contribuind în acest fel la îmbunatatirea conditiilor de viata si a coeziunii sociale în regiunile mai putin favorizate ale Europei. CEB acorda credite statelor membre ale Consiliului Europei.

Domeniile de actiune:


Principalele domenii de actiune ale bancii, asa cum sunt ele definite prin articolele Acordului si Rezolutia 1480 (2004) ale Consiliului de administratie, sunt structurate dupa cum urmeaza:

  Consolidarea integrarii sociale:

 

Ajutorarea refugiatilor, migrantilor si a populatiei deportate (stramutate)
Crearea de locuinte sociale
Crearea si mentinerea de locuri de munca in întreprinderile mici si mijlocii precum si formarea profesionala
Ameliorarea calitatii vietii în mediile urbane defavorizate si modernizarea rurala• Gestionarea mediului:

 

  1. Ajutorarea regiunilor lovite de dezastre naturale sau ecologice precum si actiuni de prevenire a acestora
  2. Protectia mediului
    Protejarea patrimoniului istoric si cultural


  Dezvoltarea capitalului uman:

 

Educatie
Sanatate

De la crearea sa, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei are ca principal obiectiv sa raspunda situatiilor de urgenta si sa ofere sprijin financiar victimelor acestor situatii.

Tipurile de actiuni initiate in ultimii cinci ani indica trei linii sectoriale de actiune care structureaza toate activitatile institutiei în concordanta cu vocaţia sa socială.


Sa contribuie la consolidarea integrarii sociale, în mod special prin: ajutorarea refugiatilor si a migrantilor, cresterea numarului de locuinte sociale disponibile, îmbunatatirea conditiilor de viata în mediul rural si urban precum si crearea sau mentinerea locurilor de munca.

Sa participe la gestionarea responsabila a mediului, prin actiuni de prevenire si ajutorare a regiunilor lovite de dezastre naturale sau ecologice; construirea sau reabilitarea infrastructurilor de aductiune a apei si tratamentul deseurilor lichide si solide; producerea de energii curate care se pot reînnoi; protejarea si reabilitarea patrimoniului istoric.

Sa sustina dezvoltarea capitalului uman, prin intermediul proiectelor din domeniul educatiei si sanatatii.